Adatvédelem

Belső adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat

.pdf

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató Ügyfél és ügyfélszolgálati adatkezelés során

.pdf

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató informatikai, elektronikus adatkezeléshez kapcsolódó adatkezelésről

.pdf

Személyes adatok elhelyezésének feltételei az A.K.S.D. Kft. álláskeresői adatbázisában

A honlapon történő "Regisztráció" folyamatának elindításával a felhasználó elfogadja a következőket:

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen szabályzat célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (4031 Debrecen, István út 136.) (továbbiakban: adatkezelő) mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.aksd.hu címen. 

Jelentkezés:

Az érdeklődők online felületen regisztrálhatnak és tölthetik fel önéletrajzukat. A kiválasztást a HR és a szakcsoport vezetőjének ajánlására az ügyvezető végzi.

Főszabály szerint az önéletrajzokat későbbi felhasználás céljából – a később megüresedő, új pozíciók miatt – kategorizáljuk és tároljuk. A weben  eltárolt önéletrajzokat 1 év után, a meghirdetett pozíciókra beadott jelentkezéseket pedig a pozíció betöltését követően töröljük. 

Az életrajzokban közölt adatok kezelését az érintett hozzájárulásának vélelméből kifolyólag tároljuk.

A nem meghirdetett álláshelyekre jelentkezőknek cégünk válaszlevelet küld, melyben tájékoztatjuk arról, hogy jelentkezésüket kizárólag a www.aksd.hu weboldalon történő regisztrációval fogadjuk el. A postai úton, vagy személyesen eljuttatott önéletrajzokat megsemmisítjük.

Fogalmak:

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.  Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.  

Adatkezelő neve: A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4031 Debrecen, István út 136.

Cégjegyzékszám:  09-09-001259

Adószám:  10678750-2-09

E-mail:  titkarsag@aksd.hu

Honlap: www.aksd.hu

Adatvédelmi tisztviselő: 

Neve: 

Telefonszáma:

A kezelt személyes adatok köre, jogalapja, célja:

Az életrajzban és a megadott egyéb dokumentumokban szereplő adatok alkotják a kezelt adatok körét.

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) bekezdés biztosítja az adatkezeléshez jogunkat.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

A személyes adatokat csak törvényi felhatalmazás alapján továbbítunk; harmadik országba (Európai Unión kívülre) és nemzetközi szervezet részére adattovábbítás nem történik.

Az adatok kezelésének időtartama: A jelentkezők által a weboldalra feltöltött önéletrajzokat maximum 1 évig tároljuk.

Az adatok kezelését az A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság végzi kézi illetve elektronikus módon.

Adatbiztonsági intézkedések: Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Érintettek jogai:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon kezelt személyes adataival kapcsolatban.

Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, szükség szerint kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Jogosult arra, hogy késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

Jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Adatvédelmi problémájával, fordulhat közvetlenül az adat kezelőjéhez, vagy jogainak megsértése esetén bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

Adatvédelmi hatósági eljárás során panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 06 1 3911400  Fax: 06 1 3911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl.: bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, stb.) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elégséges és amire a jogszabályi felhatalmazás alapot ad.