GY.I.K.

A szolgáltatás igénybevétele

Mit értünk kötelező közszolgáltatás fogalmán?

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, V. fejezet 33. § (1) bekezdése kimondja: „A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.”

Ugyanezen törvény 19. § (1) bekezdése rögzíti az ingatlanhasználóra vonatkozó szabályokat:
„Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja és a közszolgáltatást igénybe veszi.”

A fentiek alapján alkották meg az Önkormányzatok a helyi rendeleteiket.

Pl. Debrecen esetén a DMJV ÖK 40/2013. (X.3.) Kr. rendelet I. fejezet 1.§ (1) pontja szerint:
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék, biohulladék, az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék, és a házhoz menő lomtalanítás során a lomhulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, kezelésére, valamint az 1. melléklet 1. pontja szerinti hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetésére, fenntartására, utógondozására hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.”

Mikor kötelező a szolgáltatás igénybevétele?

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének többször módosított 40/2013. (X.3.) Kr. rendelete alapján a hulladékszállítás a település teljes területén kötelező közszolgáltatásnak minősül. Valamennyi beépített, lakott, használatban lévő ingatlan használója köteles a szolgáltatást a rendeletben meghatározott módon igénybe venni.

Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a) a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,
b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat egyenlítse ki.

Szerződéskötés, megszüntetés

Hogyan lehet megigényelni, illetve lemondani a szolgáltatást?

A szolgáltatás igénybevételére kötelezetté válás az ingatlan használatbavételével (építés, vásárlás) következik be. Ilyenkor az ingatlan használójának (tulajdonosának) fel kell keresni a szolgáltatót szerződéskötés végett, átvenni a gyűjtőedényt, illetve amennyiben nincs lehetősége az edényzet elszállítására, térítés ellenében kérheti annak kiszállítását is.

Hulladékkezelési szerződést kizárólag az ingatlan tulajdonosa, vagy meghatalmazottja köthet, bérlő nevére szerződés nem köthető.

Adás-vétel esetén az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelentetni személyes adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve). A szolgáltatás átírásának ügyében a régi és új tulajdonosnak együtt kötelezettsége eljárni, és az átírással egyidejűleg a tulajdonosváltás napjáig a szolgáltatás ellenértékét ki kell egyenlíteni.

További információ: letölthető nyomtatványok

Milyen esetben lehet lemondani a szolgáltatást?

A szolgáltatást lemondani kizárólag abban az esetben lehet, ha az ingatlan lakatlanná válik. A szerződés abban az esetben szűnik meg, ha az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt visszaszolgáltatja a Szolgáltatónak, mivel a szolgáltatás ellenértéke mindaddig kiszámlázásra kerül, míg a tároló az ingatlanon található.

További információ: letölthető nyomtatványok

Mi szükséges a szerződéskötéshez?

A szerződéskötéshez szükséges a szerződő fél személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája, illetve adásvétel esetén az ingatlan adásvételi szerződés bemutatása.

További információ: letölthető nyomtatványok

Gyűjtőedények (űrméret, minőségi csere, árak)

Milyen űrméretű hulladéktároló edények igényelhetőek Debrecenben a lakossági hulladéktároláshoz?

A lakossági szilárd hulladék gyűjtésére, elhelyezésére, elszállítására a közszolgáltató 120, 240, 770, és 1100-literes űrméretű, a gépi ürítésre rendszeresített tároló edényzetet biztosít a lakosság részére.
Családi házas ingatlanok esetén a 120 és 240 literes tárolók igényelhetők. A 120 literes tároló használata a kötelező közszolgáltatás minimális mértéke az egyéni (kertes ingatlanok) esetén.

Mit nem lehet elhelyezni a gyűjtőedényekben?

Tilos a gyűjtőedényekbe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző, vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét.

Mennyibe kerül a kuka, mikor kell fizetni érte?

A tároló edényeket a szolgáltató ingyenesen biztosítja a lakosság részére kellő darabszámban. Az egyedi sorszámmal ellátott edények megőrzéséért, rendeltetésszerű használatáért viszont a lakosság, mint használó felelősséggel tartozik. Az edénybe csak lakossági szilárd hulladékot lehet tenni. Folyékony, mérgező, veszélyes, az ürítést végző dolgozók testi épségét, egészségét veszélyeztető anyagok belehelyezése tilos.

A gyűjtőedény nem rendeltetésszerű használata, rongálódása, megsemmisülése, eltulajdonítása esetén keletkezett kárt az ingatlan tulajdonosa, használója köteles megtéríteni a szolgáltató részére.
A szolgáltató által rendszeresített edények kereskedelmi forgalomban nem kaphatók, kollegáink kizárólag a közszolgáltató által biztosított edényzetek ürítését végzik el.

A szolgáltatás díját utólag számlázza ki a szolgáltató, egyéni ügyfelek esetén negyedévente, társasházak esetén havonta. Az érvényes ürítési díjakról tájékozódhatnak a Díjak tárgykör alatt, valamint az ügyfélszolgálatunkon.

Hová és hogyan kell a hulladéktárolót ürítésre kihelyezni?

A 40/2013. (X.3.) Kr. rendelet 3.§ (5) bekezdése szerint: „Az ingatlanhasználó a közszolgáltatótól igényelt és átvett gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni, illetve tárolni. Az átvett gyűjtőedényeket közterületen csak a települési és biohulladék elszállítása céljából és csak a közszolgáltató által megjelölt szállítási napot megelőző napon 18 órától helyezheti ki a közterületre. A hulladék elszállítását követően még a szállítás napján köteles a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó az ingatlanára visszavinni.”

Az ürítési napokról, vagyis a járattervről ügyfélszolgálati munkatársunk ad tájékoztatást a tároló átvételekor.

Megrongálódott kukát hol és hogyan lehet cserélni?

A tároló edényeket a lakosság részére a közszolgáltató ingyen bocsátja rendelkezésre saját készleteiből. Ezek elhasználódásból eredő rongálódása esetén a szolgáltató díjmentesen biztosítja az edény cseréjét.

Űrméretben, darabszámban is lehet változtatni, ha a lakók, használók száma, rendszeresen keletkező hulladékmennyiség ezt indokolttá teszi.

A lakossági tárolók minőségi cseréjét végre lehet hajtani személyesen, a Vígkedvű Mihály u. 7. sz. alatti ügyfélszolgálatunkon, illetve lehetőség van kérni a cserét a helyszínre történő kiszállítással is, mely szintén díjmentes.

Mely esetben nem köteles a közszolgáltató elszállítani a hulladékot?

 • Ha a gyűjtőedénybe olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényekben összetömörödött vagy befagyott, ill. az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, vagy a tároló oly mértékben megrongálódott, hogy emiatt az edényt nem lehet üríteni.
 • Ha a többlethulladék nem emblémás zsákba került kihelyezésre.
 • Ha a tárolóban nem kommunális hulladékot helyeztek el, mint pld. földet, törmeléket.
 • Ha a tároló teteje nem zárható le, a többlethulladékot ott hagyhatja a szállítást végző rakodó kollégánk.
 • Ha a gyűjtőedénybe az alábbiakban foglaltaknál több hulladékot helyeztek el, emiatt az túltöltött, túlsúlyos és a gyűjtőedény nem zárható le:
  • 120 l-es edényzet: 25 kg
  • 240 l-es edényzet: 50 kg
  • 770 l-es edényzet: 250 kg
  • 1100 l-es edényzet: 250 kg
  • 60 l-es műanyag zsák: 12 kg

Milyen gyakran történik az ürítés?

Rendelet írja elő az ürítés gyakoriságát a Hulladék törvény útmutatása szerint köztisztasági, járványügyi szempontokat figyelembe véve. A heti egyszeri ürítés a város jelentős részén, elsősorban a kertes ingatlanok övezetére jellemző.
Heti kétszeri szállítás a belváros egyes utcáin, valamint a jelentős lélekszámú lakótelepeken történik.

Lehet –e a kuka helyett szemeteszsákot használni, hol lehet kapni, mennyibe kerül?

Az A.K.S.D. emblémával jelölt hulladékgyűjtő zsák nem helyettesíti a tárolóedényt! Az alkalmanként keletkező többlethulladék (ami már a kukába nem fér) gyűjtésére, tárolására használható. Kiegészítő szolgáltatásként lehet vásárolni a Vígkedvű Mihály utcai ügyfélszolgálaton, az István úti központi telephelyen, a Hulladékudvarban, illetve a szolgáltatást végző gépjárművezetőknél, valamint néhány bizományos partnernél.

Lakossági díjszabás, díjhátralék kezelése, részletfizetés

Mennyibe kerül a szemétszállítás?

A hulladékszállítási közszolgáltatás díj megfizetésére az ingatlan tulajdonosa, a szolgáltatás igénybevevője kötelezett a szolgáltató által kibocsátott számla alapján.
A számla összegét az adott időszak (hónap, negyedév) rendeletben előírt ürítés-gyakoriság és az edényzet űrmérete szerint meghatározott bruttó ürítési ár szabja meg.
A közszolgáltatás egységnyi díját a Hulladék törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek határozzák meg.

Hogyan lehet a díjat kifizetni, milyen díjfizetési módok vannak?

A hulladékszállítási közszolgáltatási díj számlázására negyedévente, társasházak esetében havonta kerül sor. A számlák utólagosan –az időszak elteltével – készülnek. A díjfizetés történhet készpénz átutalási megbízással (csekk), banki átutalással, lakossági folyószámláról, vagy az ügyfélszolgálati pénztárunkban készpénzben, illetve kártyás fizetési móddal.

Átutalással szeretném fizetni a hulladékkezelési számlámat, mit kell tennem?

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfelünket, hogy lehetősége van bármely pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámláról történő díjfizetésre, mellyel az ügyintézés gyorsabbá és egyszerűbbé válik.

Hogyan kapom meg a számlát?

Társasházak esetén postai úton  kézbesítjük a hulladékkezelés számláját, egyéni ügyfelek esetén társaságunk kivizsgáló csoportjának munkatársai személyesen juttatják el a postaládákban a számlákat.

Kik a kivizsgálók és milyen feladataik vannak?

Társaságunk Ügyfélszolgálati kivizsgáló csoportot hozott létre ügyfeleinkkel való közvetlenebb kapcsolattartás érdekében. Az állandó körzetekkel rendelkező munkatársaink feladata a teljes körű információnyújtáson túl a szolgáltatással kapcsolatos különböző ügyintézésekben (edényzet átírás, -csere, tartozásrendezés) való segítségnyújtás. Munkatársaink juttatják el Önökhöz a számlaleveleket és hírleveleket is. Ez a rendszer lehetőséget biztosít arra is, hogy tevékenységeinkkel kapcsolatos észrevételeiket, problémáikat közvetlenül jelezzék munkatársaink felé.

Társasházak esetében hogyan történik a díjfizetés?

Társasházak, lakóközösségek esetében a Társasházi törvény vonatkozó része és az Önkormányzati rendelet szerint a Közös képviselő, jogosult a szolgáltatással kapcsolatosan eljárni.
Ahol a szolgáltatást közösen veszik igénybe, azaz közösen használják a gyűjtőedényt, a Közös képviselő, megbízottja által átvett edényzet űrméretére vonatkozó egységár szerint készülnek a számlák.
Ezeket a számlákat a közös képviselők részére juttatja el a szolgáltató.

A számlafelosztás módjáról a lakóközösség dönt. Gyakorlatilag a lakók a közös költség részeként róják le a részüket, melyet a közös képviselő fizet ki egy összegben.

Díjhátralék, késedelmes díjfizetés esetén mi az eljárás?

A díjfizetést elmulasztók a számlán feltüntetett fizetési határidő lejárta után 30 napon belül fizetési felszólítást kapnak. A szolgáltató külső céget is megbízhat a fizetési felszólítás elvégzésére.
Mivel a hulladékkezelési szolgáltatást terhelő díjtartozás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, a fizetési felszólítás eredménytelensége esetén, a 45 napon túli hátralékot a Szolgáltató behajtás céljából továbbíthatja a NAV felé. Az eljárás költségeit a szerződő fél köteles viselni.

További információ Nyomtatványok tárgykörben: letölthető nyomtatványok

Milyen lehetőség van a hátralék részletekben történő rendezésére?

Ügyfeleink részletfizetési igényüket kérelmezhetik írásban, illetve személyesen ügyfélszolgálatunkon. A megállapodás megkötésére és a részletek teljesítésére egyaránt ügyfélszolgálati irodánkban van lehetőség. A részletfizetés feltételét a szolgáltató határozza meg, továbbá kitétel még a részletek teljesítése mellett az aktuális negyedéves díj határidőre történő kiegyenlítése is, ellenkező esetben a teljes díjtartozás esedékessé válik.

A szolgáltatás kedvezményes igénybevétele

Kik részesülhetnek kedvezményben, kik mentesülhetnek a díjfizetés alól?

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 30/2007. (VI.28.) rendelete értelmében a 70. életévüket betöltött személyeket kedvezményben részesíti az alábbiak szerint:

Jogosultság feltételei:

 • 70. életévét betöltött, egyedül élő jogosultnak, vagy
 • Ha kizárólag házastársával, élettársával, bejegyzett élettársával, szülőjével, 70. életévét betöltött gyermekével, kiskorú gyermekével, fogyatékkal élő egyenes ági hozzátartozójával, továbbá testvérével közös háztartásban élnek, a támogatás abban az esetben illeti meg, ha legalább egyikük az előbbi életkort betöltötte és a lakást kizárólag az előzőekben felsorolt személyek használják, és közszolgáltatási díj tartozásuk a szolgáltatónál nincs.

https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/papiralapu-ugyintezes/hulladekgazdalkodasi-kozszolgaltatasi-dijtamogatas

Van-e lehetőség közös használatra?

Legfeljebb két személy által lakott két önálló 50 m-es körzetben elhelyezkedő lakóingatlan esetében a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás közösen is igénybe vehető. Ilyenkor az érintetteknek írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a gyűjtőedényt melyik ingatlanon tárolják és adják át ürítésre, valamint arról, hogy a szolgáltatás díját milyen arányban fizetik és a közszolgáltatás díját melyik tulajdonosnak kell kiszámlázni.

Tárolóedény közös használatára csak abban az esetben van lehetőség, ha egyik ingatlant sem terheli a hulladékkezelési szolgáltatással kapcsolatos díjtartozás, továbbá egyik ingatlantulajdonos sem részesül a DMJV Önkormányzat Szociális Osztálya által a 70 éven felüliek számára nyújtott kedvezményben. 

További információ: letölthető nyomtatványok

Mikor szüneteltethető a szolgáltatás?

Időszakosan szüneteltetés kérhető, ha az ingatlan ideiglenesen lakatlan, azaz nem keletkezik kommunális hulladék. A szüneteltetés tényéről az ingatlan használójának írásban kell tájékoztatnia a szolgáltatót. Az időszak kezdő és végidőpontját dátumszerűen kell meghatározni, mely adott hónap első napjától kezdődik és a záró hónap utolsó napjáig tart. Szüneteltetés visszamenőlegesen nem igényelhető.

További információ: letölthető nyomtatványok

Regionális Hulladékkezelő Telep, Lakossági Hulladékudvar

Építési törmeléket, nagy mennyiségben felhalmozott kommunális hulladékot, hogyan, hova lehet elszállítani?

Kizárólag a debreceni lakosok a Debrecen, Vértesi u. 9/b. alatti Regionális Hulladékkezelő Telepen évente egy alkalommal díjmentesen helyezhetnek el legfeljebb 200 kg települési szilárd hulladékot (kommunális, törmelék, föld, zöldhulladék). A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az igénybevevő a hulladék átadásakor a hulladékkezelő telepen jelen legyen. Fuvaronként csak egy kedvezmény vehető igénybe, függetlenül attól, hogy azzal hány jogosult jelenik meg.
Ezen felül az aktuális díjszabás szerinti áron lehet a telepet igénybe venni hétköznapokon 6:00-19:00, szombaton 7:00-13:00.

Telefonos elérhetőség: 52/563-960.

Milyen hulladék és mekkora mennyiségben adható le a hulladékudvarban?

A hulladékudvar szolgáltatásai minden debreceni lakos számára –a háztartásokban keletkező hulladékok szokásos mennyiségig- ingyenesek. A hulladékudvar a háztartásokban –tehát nem az iparban vagy a vállalkozásokban- képződő hulladékok befogadására szolgál. A hulladékudvar megközelíthető gépjárművel (személygépkocsival, utánfutóval, 3,5 tonnánál kisebb teherautóval). Helye: Debrecen, István u. 138. szám alatti központi telephelyünk.

Nyitva tartás:  

Hétfő-kedd 8:00 - 18:00
Szerda zárva
Csütörtök - péntek 8:00 - 18:00
Szombat 8:00 - 16:00
Vasárnap zárva

A hulladékudvarban begyűjthető hulladékok fajtái:

 • papírhulladékok (újságpapír, kartonpapír, stb.)
 • fémhulladékok (háztartásban fellelhető nem használt fémek, fémtárgyak)
 • üveghulladékok (szíves üveg, fehér üveg, öblösüveg stb.)
 • textilhulladékok (elhasznált ruhaneműk stb.)
 • gumiabroncsok (legfeljebb 5 db személygépkocsi abroncs)
 • lom hulladék
 • műanyag hulladék
 • kompozit csomagolási hulladék (tejes és üdítős karton dobozok)
 • beton, tégla, cserép, kerámia hulladék
 • elektromos és elektronikai berendezések (elhasznált fénycsövek, hűtőszekrények, rádiók, televíziók, számítógépek, monitorok, mobiltelefonok, darálók, mikrosütők, szárazelemek, akkumulátorok stb.)
 • irodatechnikai berendezések szalagjai, patronjai, kazettái, melyek festékport még nyomokban tartalmaznak
 • festéket még foltokban tartalmazó dobozok, lakkos dobozok, hígítós dobozok, ragasztós dobozok
 • lejárt szavatosságú gyógyszerek
 • háztartási vegyszerek, kozmetikai eszközök (körömlakk, krémek, szórópalackos dezodorok)
 • növényvédő szerek, azzal szennyezett csomagolóanyagok
 • fagyálló folyadékok
 • fénycsövek
 • savak, lúgok
 • oldószerek
 • olaj hulladékok
 • nikkel-kadmium elemek
 • ólom akkumulátorok

Mennyi hulladék adható le a hulladékudvarban?

Általánosságban elmondható, hogy a hulladékudvar célja csak a háztartási mennyiségű hulladék fogadása, ezért az alkalmanként leadható mennyiségek ennek figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

Veszélyes hulladék esetén:

 • ragasztók, tintapatronok, vegyszermaradékok, hajtógázas palackok, elemek, oldószerek, fényforrások, gyógyszerek: 10 kg
 • festékek: 20 kg
 • akkumulátorok, elektronikai hulladékok, fénycsövek, gumiabroncsok: 100 kg

Törmelék: 300 kg

Egyéb hulladékok esetén: 100 kg (lom, papír, fém, műanyag, üveg, textil)

Zöld hulladékok

Hol helyezhetem el a zöld hulladékot?

A debreceni lakosok a felhalmozódott zöld hulladékot a Debrecen, Vértesi u. 9/b. sz. alatti Regionális Hulladékkezelő Telepen helyezhetik el díjmentesen. A beszállítás személygépjárművel, utánfutóval, vagy 3,5 tonnánál kisebb teherautóval lehetséges.

Veszélyes hulladékok

Mi minősül veszélyes hulladéknak, mit tegyünk vele?

Veszélyes hulladéknak minősül minden olyan hulladék, amely valamely veszélyes anyagot határérték feletti mennyiségben tartalmaz, vagy azzal ilyen mértékben szennyezett. Hétköznapi tevékenységek során ezek például az alábbiak lehetnek: használt étolaj, olajos flakon, olajszűrő, festékes doboz, akkumulátor, szárazelem, monitor, gyógyszerhulladék stb. Tekintettel ezen hulladékok emberi egészségre és környezetre kifejtett káros hatására, ezeket a háztartási hulladékoktól elkülönítve kell gyűjteni, majd kezelésüket speciális feltételekkel rendelkező szakcégre bízni.

Az A.K.S.D. Kft. a háztartásokban keletkező külön gyűjtött hulladékok közül ingyenesen a lakossági hulladékudvarában (4031 Debrecen, István u. 138.) az alábbi hulladékokat tudja átvenni:

 • elektromos és elektronikai berendezések
 • irodatechnikai berendezések szalagjai, patronjai, kazettái melyek festékport még nyomokban tartalmaznak
 • festékeket foltokban tartalmazó dobozok
 • lejárt szavatosságú gyógyszerek
 • háztartási vegyszerek, kozmetikai eszközök (körömlakk, krémek, szóró palackos dezodorok)
 • növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyagok
 • savas-ólom akkumulátorok
 • fagyálló folyadékok
 • fénycsövek
 • savak, lúgok
 • olaj hulladék
 • nikkel-kadmium elemek
 • növényvédő szerek
 • oldószerek
 • ragasztók
 • tömítőanyagok hulladékai

Konténerszállítás

A konténerek közterületen történő elhelyezéséhez kell-e engedély?

A 28/2010 (VII.14) önkormányzati rendelet alapján 72 óráig használható ingyenesen a közterület (pl. a kapubejáró) konténer elhelyezése céljából. A 72 órán túli tárolás már közterület igénybevételi díj megfizetését vonja maga után, mely díjat vállalatunk fizet meg a Debreceni Közterület Felügyelet felé. A hatósággal fennálló szerződésünk alapján így a lakosnak nem kell kezdeményeznie a közterület igénybevételi eljárást, hanem vállalatunk felé fizet meg egy sávosan kialakított bérleti díjat.

A konténereket kiszállítás előtt mikor kell megrendelni?

A megrendelések teljesítése a lekötött kapacitásunktól függ, általában a megrendelést követő munkanapon teljesítünk, de előfordul, hogy két munkanapra tudjuk vállalni a teljesítést. Tehát lehetőség szerint két munkanappal előtte rendeljék meg a kiszállítást.

Meddig maradhat kint a konténer a kiszállítási címen?

A kiszállított konténerek után három napig nem számít fel bérleti díjat az A.K.S.D. Kft. Ha ezen túl marad használatban a konténer, akkor sávosan kell bérleti díjat fizetni érte.

Meddig maradhat kint a konténer a kiszállítási címen?

A kiszállított konténerek után három napig nem számít fel bérleti díjat az A.K.S.D. Kft. Ha ezen túl marad használatban a konténer, akkor sávosan kell bérleti díjat fizetni érte.

Milyen mennyiség rakható a konténerbe?

Nyitott konténer esetén: az oldalfalak mentén a felső perem fölé nem magasodhat a rakomány. Tilos a konténer oldalfalait különböző eszközökkel magasítani.
Zárt konténer esetén: úgy pakolható, hogy az ajtókat le lehessen zárni.

Szelektív hulladékgyűjtés

A szelektív gyűjtők környékének takarítása kinek a feladata?

A szelektív gyűjtők környékét ütemezve takarítják munkatársaink. A takarítás úgy van megszervezve, hogy az összes gyűjtőhely hetente legalább két alkalommal fel legyen takarítva.

Hol van a legközelebbi szelektív hulladékgyűjtő sziget?

Debrecen több városrészében találhatóak szelektív hulladék gyűjtőpontok. A szelektív hulladékgyűjtő szigeteket a DHK Kft honlapján találja meg.

Mennyi szelektív gyűjtő sziget van kihelyezve Debrecenben és milyen hatékonyan működik?

Jelenleg Debrecen területén több mint 190 szelektív gyűjtősziget van telepítve.

Debrecenben 2001 őszétől működik a szelektív hulladékgyűjtés. Városszerte egyre több papír, műanyag, színes és fehér üveg valamint csomagolási hulladékok gyűjtésére alkalmas gyűjtősziget került kihelyezésre, segítségükkel Debrecen lakossága egyre nagyobb mennyiségű újrahasznosítható hulladékot juttatott vissza az ipari anyagok körforgásába. Célunk, hogy a lakosság bevonásával ez a mennyiség évről-évre növekedjen, ezáltal a környezet terhelése csökkenjen.

Ki jelöli ki a gyűjtőszigetek helyét?

Debrecen város Önkormányzatának Városüzemeltetési Osztálya határozza meg a gyűjtőszigetek helyét, melynél figyelembe veszik a lakossági igényeket is.

A szigetek kialakításánál a lakossági igényeken túl közlekedésbiztonsági és a működtetés technológiai feltételeit is figyelembe kell venni.

Igényelhetők-e gyűjtőszigetek? Kérhetők-e azok áthelyezése?

Ld. itt: Ki jelöli ki a gyűjtőszigetek helyét?

Hol és hogyan működik a házhoz menő sárga zsákos szelektív gyűjtés?

A rendszer lényege, hogy a lakosoknak speciális, erre a célra gyártatott – tájékoztató felirattal ellátott – sárga műanyag szelektív hulladékgyűjtő zsákokat biztosítunk, melybe az ingatlanukon keletkező másodnyersanyagokat (papír, PET, italos karton, fólia, aludoboz) gyűjtik össze.

Az A.K.S.D. Kft. külön erre a célra rendszeresített gyűjtőjárattal gyűjti be az ingatlanok elé kihelyezett zsákokat, melyeket a Vértesi úti válogató üzemünkbe szállítunk be, ahol a zsákosan gyűjtött szelektív hulladékok 100%-ban válogatásra kerülnek.

Ezt a rendszert 2009-ben vezettünk be Józsán először. Az itt szerzett pozitív tapasztalataink nyomán bevezetésre került az északi, az északnyugati és az északkeleti városrészeken. 2013-ban Debrecenben 13463 háztartásból összesen 432,64 tonna másodnyersanyag hulladékot gyűjtöttünk össze. A zsákos szelektív gyűjtőjárataink Debrecenben hetente gyűjtik össze a lakosság által szelektált hulladékot.

Hol és hogyan történik a biohulladék gyűjtés?

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó Európai Uniós irányelvek és a jogszabályok előírásai alapján a kommunális hulladék szerves anyag tartalmát jelentősen csökkenteni kell. Ezért válik elkerülhetetlenné a szerves hulladék külön gyűjtése. Debrecenben 2007-ban indítottuk a gyűjtést, jelenleg 3 városrészben, az Epreskertben, Tégláskertben és a Boldogfalvikertben gyűjtik külön a lakosok a biohulladékot az erre a célra biztosított barna kukákban. Heti egy alkalommal az erre a célra szervezett gyűjtőjáratunk gyűjti össze ezt.

A barna kukába kerülő szerves hulladékot (növényi hulladék, gomba, konyhai előkészítésből származó növényi héj, mag, ételmaradék, fogyasztásra leölt kistestű állatok tolla, szőre, bőre, csontja) komposztáljuk, majd a hulladéklerakóban takaró anyagként használjuk fel.

Hol és hogyan történik lépcsőházi szelektív papír gyűjtés Debrecenben?

2011. év májusában indítottuk el a lépcsőházi szelektív papír hulladékgyűjtést a Tócóskert 10 emeletes lépcsőházaiban, amit mára kibővítettünk a Vénkert, Újkert, Csapó utca, Fényesudvar, Tócóvölgy és a Wesselényi lakótelep városrészekkel. Először a 10 emeletes lépcsőházakat vontuk be a gyűjtésbe, majd folyamatában indítottuk, indítjuk el a 4 emeletes épületekben a célzott papírgyűjtést. Tervezzük a lépcsőházi szelektív gyűjtés bevezetését a város további területein is.

Többekben felmerülhet a kérdés, hogy miért csak a papír gyűjtésére van lehetőség. Lépcsőházakban a gyűjtőedények elhelyezésének lehetősége korlátozott, hiszen szűkös a hely és figyelembe kell venni a tűz- és katasztrófavédelmi előírásokat is, mely szempontból a műanyag hulladék kritikusnak tekinthető (mérgező gázok, stb.). Az üveg hulladékok mennyisége az utóbbi években annyira lecsökkent, hogy a lépcsőházakban nem lenne célravezető külön gyűjteni.

Ahhoz, hogy újabb lépcsőházak csatlakozzanak a lépcsőházi szelektív papírgyűjtéshez, szükség van a lakóközösség egyetértésére, illetve a HBM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság engedélyére.

Mit lehet a szelektív hulladékgyűjtőbe tenni?

Üveg – zöld konténer:

 • kiöblített, ép, vagy törött, fehér és színes üvegpalack kupak nélkül
 • sörös-, boros-, pezsgős- és röviditalos üveg
 • befőttes, bébiételes, lekváros üveg

Műanyag – sárga konténer:

 • ásványvizes, üdítős palack
 • étolajos flakon
 • kozmetikai termékek flakonjai, dobozai (HDPE és PP jelzéssel)
 • flakonok és palackok kupakjai
 • fóliák, szatyrok, zacskók, zsugorfóliák
 • tejes, gyümölcsleves, többrétegű kartondobozok
 • sörös, üdítős és energiaitalos alumínium dobozok
 • konzervdobozok

Papír – kék konténer:

 • kartondoboz
 • újságpapír
 • hullámpapír
 • irodai papírhulladék
 • prospektusok, reklámújság
 • csomagolódoboz
 • telefonkönyv

Lomtalanítás

Milyen időszakonként történik lomtalanítás?

Debrecenben a lomtalanítást március közepétől november közepéig folyamatosan, lakossági megrendelésre végezzük. A lom elszállítását az ügyfélszolgálaton jelenthetik be a lakosok és az így egyeztetett időpontban gyűjtik be munkatársaink a kihelyezett holmikat. Ezzel a rendszerrel a lakosok részére folyamatos lomtalanítást tudunk biztosítani.

Egyéb településeken az évenkénti lomtalanításról a helyi Önkormányzat ad ki tájékoztatást, hirdeti meg a lakosság körében.

Mit lehet lomtalanításkor kihelyezni?

A lomtalanítás nem kiegészítő szemétszállítás! Az ingatlanokon feleslegessé vált, elhasználódott bútorok, háztartási eszközök, háztartási gépek, egyéb lomok elszállítására szolgál. Nagy mennyiségű építési törmelék sem minősül lomnak.

Lomtalanításkor minden olyan – nem kommunális szemétnek minősülő - holmit ki lehet helyezni, ami nem fér el a lakosság részére átadott kukákba. Nem lehet kihelyezni veszélyes hulladéknak minősülő anyagokat (pl. vegyszerek, akkumulátorok, autógumik, stb.) ill. építkezési törmeléket és minden olyan anyagot, ami a begyűjtést végző munkatársaink égészségét veszélyezteti. A lomtalanításkor ki nem helyezhető - a háztartásokban keletkező! -  anyagok az A.K.S.D. Kft. Hulladékudvarában ingyen leadhatók.

Reklamáció kezelés

Panasz benyújtásával és intézésével kapcsolatos információ

Panaszát benyújthatja írásban (levél, E-mail), továbbá személyesen és telefonon is tudjuk fogadni reklamációját.

Ügyfélszolgálati Iroda

4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 7.

Tel.: +36 52 563-944
Ingyenesen hívható: +36 80 200-966
Fax: +36 52 563-922
E-mail: @

Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tartása

hétfő, kedd, csütörtök: 08:00-15:00
szerda: 07:00-19:00
péntek: 08:00-12:00

A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei

 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület (Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.)
 • Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (Címe:4024 Debrecen, Szent Anna u.36.)

Közterület fenntartási munkálatok

A közterületeket, játszótereket milyen gyakorisággal takarítják?

Önkormányzati megrendelés alapján Debrecen város közterületeit, utcáit, tereit részben az A.K.S.D. Kft. takarítja, de nem kizárólagosan. Vannak területek, feladatok amelyeket egyéb szolgáltatók: Bazár Parking Kft. és a Dehusz Nonprofit Kft. látnak el. Ebben a munkában vannak rendszeres, időszakosan előforduló, és alkalmi tevékenységek.

Mikor gallyaznak, vágnak ki az utcán lévő, az ingatlant, járókelőt zavaró fát?

A közterületen lévő fák, gallyazásához, esetleges kivágásához, minden esetben Önkormányzati engedély szükséges. Ebben a DMJV Városüzemeltetési Osztálya illetékes:

Debrecen Piac u. 20.
Tel: 36 (52) 511 400

Magánterületen vágnak-e ki, illetve gallyaznak-e fákat? Szükséges-e hozzá engedély?

Amennyiben az ingatlantulajdonos megrendeli Társaságunktól, a munkát elvégezzük, és ebben az esetben a költségek a tulajdonost terhelik. Magánterületen lévő fa kivágásához nem szükséges engedély.

A járdák hó eltakarítását illetve síkosság mentesítését mi alapján végzik?

A közterületi járdák és kerékpárutak hó eltakarítását illetve síkosság mentesítését az Önkormányzattal kötött szerződés alapján végezzük, de csak a megrendelő kérésére végezhetjük, az általa kijelölt járdákon, kerékpárutakon. Az ingatlanok előtti járdákról a köztisztasági rendelet alapján a tulajdonosoknak kell gondoskodniuk.

Milyen gyakorisággal takarítják a buszmegállók peronjait és ürítik az ott található hulladékgyűjtőket?

Az Önkormányzattal kötött köztisztasági szerződés alapján végezzük a város észak-keleti, valamint a keleti területein. Vannak, amelyeket naponta, ezek főleg a belvárosi megállóhelyek, a többit pedig hetente, illetve kéthetente egy alkalommal.

Mikor végzik a homokozókban a homokcserét?

Önkormányzati megrendelés alapján végezzük a kijelölt homokozókban, általában nyári időszakban, a felső 20 cm-es réteget frissítjük.

Mikor viszik el a falevelet?

Amennyiben a bejelentő által jelzett falevél csomó a Társaságunk által fenntartott területen található, azt a szerződésben foglaltaknak megfelelően ütemezetten szállítjuk el. Azokról a területekről, amely nem az A.K.S.D. Kft. fenntartása alatt áll, díjtétel ellenében, megrendelésre szállítjuk el.

Temetőfenntartás, temetkezés

Temetés ügyintézésével kapcsolatban hol lehet információt kapni?

A köztemetőt üzemeltető A.K.S.D. Kft. Felvételi irodájának elérhetőségei:

Debreceni Köztemető

4028 Debrecen, Benczúr Gyula u. 6.
E-mail: @

Fontosabb telefonszámok:

Halottszállítás (éjjel- nappal): (52) 563-985, 36 (30) 9250 186
Felvételi iroda: (52) 563-985
Gondnoki iroda: (52) 563-986

Nyitva tartás:

hétfő-csütörtök: 8:00-16:00
péntek: 8:00-16:00

Hol kell a temetést intézni?

A Debreceni Köztemető I-es (GÖCS felőli) kapujánál lévő felvételi irodában történik a teljes körű temetés ügyintézés. A felvételi iroda hétfőtől-péntekig 08:00 órától 16:00 óráig tart nyitva.

Meddig van nyitva a temető?

Nov. 1. - márc. 31. 7:00 - 17:00
Ápr. 1. - ápr. 31. 7:00 - 18:00
Máj. 1. - aug. 31. 6:00 - 20:00
Szept. 1. - okt. 31. 7:00 - 18:00

Mikor nem lehet személygépkocsival a temetőbe behajtani?

Szombati napokon.

Mennyi a nyugvási idő?

A vonatkozó 1999. évi a temetőkről és a temetkezésről szóló XLIII. törvény kimondja, hogy minden eltemetett holtestnek 25 év porladási időt biztosítani kell.

Meddig van megváltva a sír?

A Debreceni Köztemetőben alkalmazott táblanyugvások alapján első, második, harmadik nyugvásra volt lehetséges a sírt megváltani, ezért akár 2050-ig is meg lehet váltva a sír. Ez pontosan a temetőben lévő nyilvántartásunkból derül ki.

Vállalnak-e sírgondozást, sírbeültetést?

Igen, vállaljuk a sírok igény szerinti beültetését egynyári, kétnyári és évelő növényekkel. A sírok kapálását, locsolását, rendbetételét áprilistól október 31-ig tudjuk vállalni. A sírok termőfölddel való feltöltése szintén ebben az időszakban lehetséges.

Vállalnak-e sírkő felújítást, illetve készítést?

Társaságunk saját sírkőcsoporttal temetéssel összefüggő sírkő bontását, visszaállítását, vésését, régi sírok felújítását, illetve két alvállalkozó bevonásával új sírkövek (műkő, márvány, gránit) készítését és komplett kész sírkövek értékesítését vállalja.

Mennyibe kerül a sírhely újraváltása?

A Köztemető sírhelytáblái övezetekre vannak osztva. Ezen belül a sírhelymegváltási díj mértéke 890 Ft-tól akár 65.000 Ft-ig is terjedhet.

Hány elhunyt temethető egy sírba?

Egy normál sírba a 145/1999. Kormányrendelet előírása alapján egymás fölé két koporsós elhalt személy, valamint hat darab hamvakat tartalmazó urna helyezhető el.

Mennyibe kerül egy temetés?

A temetés módjától és a választott áruféleségektől függően a koporsós temetés költsége 270.000 Ft-tól 520.000 Ft-ig, a hamvasztásos temetés költsége 200.000 Ft-tól 330.000 Ft-ig terjedhet.

Lehet-e egyik sírból a másikba elhunytat áthelyezni?

A 145/1999-es kormányrendelet 37. §-a alapján akár az elhalálozástól számított 5 éven belül is engedély adható a sírnyitásra más temetési helyre való áthelyezés és rátemetés céljából.

A temetőben tudják-e vállalni a hivatalos papírok elintézését?

Igen, a szükséges okmányok beadása után vállaljuk az önkormányzatnál a halotti anyakönyvi kivonat elkészíttetését, valamint ÁNTSZ felé sírnyitási kérelem beadását is.

Milyen papírok szükségesek a temetés ügyintézéshez?

 A temetéshez, anyakönyvezéshez szükséges okmányok:

 • az elhunyt halott vizsgálati bizonyítványa
 • az elhunyt személyi igazolványa, ha van külön lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • a házassági anyakönyvi kivonat, ha az elhunyt házas volt
 • a házasság megszűnését igazoló okirat, ha az elhunyt elvált volt
 • ha az elhunyt özvegy volt, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.

Lehet-e előre sírhelyet venni?

A Köztemetőben temetési helyet a sírbolt és urnafülke kivételével, betemetés nélkül előre nem lehet megváltani. Az előre megváltott temetési helyet, a mindenkori Üzemeltető veszi nyilvántartásba. A nyilvántartás számát, és a temetési helybe temethető nevét a nyilvántartó könyvbe kell bevezetni. Az előreváltással szerzett rendelkezési jog másra át nem ruházható.

Hogyan találom meg a hozzátartozóm sírját?

A temető kapuinál kihelyezett térképeken parcella megjelölés található, azonban a pontos sírhely megállapításához a temetői nyilvántartás szükséges. A pontos sírhely kikereséséhez az elhunyt neve és a halálozás évszáma szükséges.

Lehet-e a temetőben bankkártyával fizetni?

Igen, illetve Cégeknek hivatalos megrendelő alapján átutalásos fizetési mód lehetséges, ezenkívül még készpénzes és csekkes fizetési módok vannak.

A temetőben lévő száraz fát ki lehet-e vágatni?

A temető területén az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető fák a vegetációs idő szünetében (téli időszak) folyamatosan eltávolításra kerülnek.

Ki szállítja el a szemetet a fa tövétől?

A temető területén a társaságunk által üzemeltetett tömörítős gépjármű az utak mellé kihelyezett hulladékgyűjtő edényeket munkanapokon folyamatosan üríti, míg a táblában lévő szemetet tavasszal és ősszel nagytakarítás folyamán kiszállítjuk.

Az elszáradt koszorúkat leszedik-e a sírról?

Temetést követően a temettető által történt telefonos bejelentést követően (52/563-986) a száraz koszorúkat eltávolítjuk, amennyiben ennek költségét a megrendelő a temetési számlában rendezte. Igény esetén a szalagokat a gondnoki irodában átvételig - egy hétig - megőrizzük.

Részt lehet-e venni az exhumáláson?

A család részt vehet az exhumáláson, amennyiben ehhez a hozzátartozók feltétlenül ragaszkodnak.

Van-e lehetőség az elhunytat megnézni hamvasztás előtt?

A felvételi irodán történt megrendelés alapján a ravatalteremben van lehetőség az elhunyt hamvasztás előtti megtekintésére, illetve azonosítására.

Hol lehet az elhunythoz a ruhát leadni?

A ravatalozó hátsó, üzemi bejáratánál a táblával jelölt átvevő irodában, hétfőtől csütörtökig 7:30 órától 15:00 óráig, pénteken 7:30 órától 13:00 óráig van lehetőség az elhunythoz a ruhát leadni, amennyiben a Debreceni Temetőbe történt a szállítás, egyéb esetben az Egészségügyi Intézményben a boncmestereknek kell a ruhát leadni.

Temetési segélyt lehet-e igényelni?

A szociális törvény és végrehajtására hozott 19/2003. (VI.30.) Kr. rendelet alapján a temetési költségek viseléséhez az Önkormányzat temetési segélyt állapíthat meg annak a személynek, aki állandó debreceni lakhellyel rendelkezik és az egy főre eső jövedelem a megállapított értéket nem haladja meg.

Ki temeti el az elhunytat, ha nincs hozzátartozója?

Az 1999. évi XLIII. törvény 20.§-a kimondja, hogy ha a temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségeit nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat gondoskodik.

Ki hajthat be a temetőbe gépkocsival?

Az Önkormányzat 36/2000. Kr. rendelete alapján, a Nagyerdei Köztemetőbe -szombati napok kivételével- a megfelelő díj ellenében lehet behajtani. Ingyenes a behajtás a temetőbe az igazolvánnyal rendelkező súlyos mozgáskorlátozottak, továbbá a tagsági igazolvánnyal rendelkező vakokat és gyengén látókat szállító járművek részére.

Egyéb

Állati tetem észlelése esetén mi a teendő?

A Debreceni Közterület Felügyelet illetékes ilyen esetekben.
Tel.: 36 (52) 502-530