Itt adhatja meg irányítószámát!

Komposztálás

Agromass Kombi komposzt előállítás

A települési szilárd- és folyékony hulladékgazdálkodás területén magas színvonalú rendszerek működnek, melyek fejlesztése folyamatosan zajlik. Ennek része az A.K.S.D. Kft. által 2006-ban elindított, a régióban úttörő kezdeményezés, miszerint a Debreceni Vízmű Zrt. tevékenységéből származó kommunális szennyvíziszapból magas biológiai értékekkel bíró komposzt készüljön. A Regionális Hulladékkezelő Telepünkön lévő Komposztálóban évente több mint 10 000 tonna komposztot állítunk elő. Az innováció ereményeképp csökkent a hulladéklerakóba kerülő szerves anyag mennyisége, a mezőgazdaság számára pedig egy minden szempontból előnyös, jól hasznosítható és kiemelkedő tápanyagbázissal rendelkező késztermék kerül előállításra.

Készítmény kereskedelmi neve: Agromass Kombi komposzt
A készítmény típusa:
komposzt
Engedély száma: 04.2/3086-2/2016
Gyártó: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft., 4031 Debrecen István út 136.
Statisztikai számjel: 10678750-3811-113-09
Gyártás helyszíne: Debreceni Regionális Hulladékkezelő Telep (4002 Debrecen, Vértesi út 9/b.)
Engedélyes: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft.
székhelye: 4031 Debrecen, István út 136.
statisztikai számjele: 10678750-3811-113-09
Ára: 6.000,- Ft+ÁFA/tonna
Kiszerelés: ömlesztett

További információ, megrendelés:
Tel.:+36 52 563-959 
Mobil: +36 30 403-6141
E-mail: @

Általános jellemzők, alapanyagok, előírt minőségi feltételek

 • szerkezeti és vízgazdálkodási sajátságai jók; az ásványi tápelemek feltáródása folyamatos; NEM fitotoxikus; NINCS gyomosító hatása;
 • szárazanyag tartalom: legalább 50 m/m%
 • szerves anyag tartalom: legalább 25 m/m% sz.a.
 • PH: 6,5-7,5
 • tápanyagtartalma
  N legalább 1,0 m/m% sz.a.
  P2O5 legalább 0,5 m/m% sz.a.
  K2O legalább 0,5 m/m% sz.a.
  Ca legalább 1,2 m/m% sz.a.
  Mg legalább 0,5 m/m% sz.

Felhasználási előírások

1. Kertészeti termesztés

 • szabadföldi zöldség- és dísznövénytermesztésben 1-3 kg/m2 mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva
 • hajtatott zöldség- és dísznövénytermesztésben 5 kg/m2 mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva
 • termesztő közegek készítéséhez 100-200 kg/m3 mennyiségben bekeverve
 • szőlő telepítéskor 0,3-0,5 kg/tőke mennyiségben a talajjal összekeverve, a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva
 • gyümölcs telepítéskor 3-4 kg/ültető gödör mennyiségben a talajjal összekeverve, a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva
 • termőszőlőben és termő gyümölcsfélékben 5-15 t/ha mennyiségben, 15-20 cm-es mélységbe bedolgozva
 • díszcserje, díszfa telepítésekor 0,3-0,5 kg/ültető gödör mennyiségben a talajjal összekeverve, a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva

2. Szántóföldi kultúrákban 5-20 t/ha mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva

3.  Rekultivációra a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben

Figyelmeztetés!
Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!

Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

 • GHS piktogram: -
 • Figyelmeztetés: -
 • Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles*

*címkén nem feltüntetendő adat

Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok

 • P102: Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P264: A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
 • P270: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező.
 • P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
 • P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P362 + P364: A szennyezett ruhadarabot le kell venni, és újbóli használat előtt ki kell mosni.
 • P501: A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Elsősegély nyújtási eljárás

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Környezetvédelmi előírások

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

 • Csomagolóanyag, töltősúlyok: ömlesztve
 • Tárolási körülmények: száraz, fedett, hűvös, de fagymentes helyen
 • Eltarthatóság ideje: ömlesztve fóliatakarással 2 év
 • A készítmény engedélyének érvényessége: 2026. augusztus 22.

Felhívjuk a Tisztelt Vásárló figyelmét, hogy a termék magas szervesanyag-tartalma miatt a komposztot mindenképpen be kell dolgozni a talajba!

Panaszügyintézés helye

Panaszkezelés módja

A fogyasztó az A.K.S.D. Kft.-nek, illetve az A.K.S.D. Kft. érdekében, vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással. Az A.K.S.D. Kft. szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az A.K.S.D. Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadja, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Az írásbeli panaszt az A.K.S.D. Kft.  a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

Ügyfélszolgálat levelezési címe, elektronikus levelezési címe, telefonszáma

A fogyasztó az A.K.S.D. Kft. tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Címe:<4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 7.
Telefonszáma: +36 52 563 944
E-mail cím: @

Jogérvényesítési elérhetőségek

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Címe: 4024 Debrecen, Tímár utca 17-19.
Telefonszáma: +36 52 533-924
Fax száma: +36 52 327-753
E-mail cím: @

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Címe: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési címe: 1428 Budapest, Pf: 20
Telefonszáma: +36 1 459 4800
Fax: +36 1 210 4677
E-mail cím: @

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: +36 52 500-749
Fax száma: +36 52 500-720
E-mail cím: @

Lakossági
ügyfél vagyok

Adja meg irányítószámát, hogy naprakész információkkal lássuk el lakóhelyéről

Nem lakossági
ügyfél vagyok

Cégek, közületek számára
releváns tartalmak, információk
Itt adhatja meg irányítószámát!